За нас

Мебелна фабрика "Димов" се намира в град Силистра. Производствената база се простира на площ от 6 хил. кв. м., в която работят над 100 души.

През последните години са направени огромни инвестиции с цел да се постигне възможно най-високо ниво на модернизaция. Това влючва цялостно обновяване на застроените помещения както и закупуването на нови и модерни машини за изработка на мебели, (благодарение на които, качеството на изработените продукти придобива нови измерения).

Дейността на мебелна фабрика "Димов" е свързана с производството на корпусна и мека мебел, като по-голям дял заема корпусната, а меката мебел се предлага предимно в собствените магазини на фирмата.

Цех "Корпусна мебел" изготвя широк спектър от изделия - мебели за бита, офис и хотелско обзавеждане, като мебелна фабрика "Димов" се е специализирала в производството на спални комплекти.

Продукцията на фабриката се отличава най-вече с неповторим дизайн и собствен стил - плод на съвместната работа на фирмения дизайнерски и конструктивен отдел. Основната цел на мебелна фабрика "Димов", както до сега така и за вбъдеще, е да радва непрестанно своите клиенти с нови модели, добро качество и достъпни цени.


                          „Мебели Димов” ООД съвместно с избрания консултант – „Интер Консулт Нова“ ЕООД, успешно разработи и внедри системата за управление на качеството ISO 9001:2008. Консултантската дейност включваше диагностика на процесите в организацията, разработване на документацията на системата, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, внедряване на документацията, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството.

„Европейска сертификация България“ ЕООД извърши сертифициране на внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008. Обхватът на услугите по сертифициране включваше следните дейности: одит за адекватност на документацията на системата и одит за съответствие с ISO 9001:2008 на системата за управление на „Мебели Димов” ООД на място. След успешно завършване на сертификационния одит, беше издаден сертификат за въведената система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Придобиването на Сертификат по качеството гарантира постигането на общата цел на проекта за повишаване на конкурентоспособността на мебели „Димов“, подобряване на имиджа и разширяване на пазарния дял на организацията. В резултат на изпълнение на проекта се очаква подобрение на качеството на продуктите, повишаване на ефективността в цялостната дейност, по-добро обслужване на клиентите, повишаване на тяхното доверие и подобряване на контрола върху технологичните процеси.

Проект №3МС-02-79/01.06.2011 „Повишаване качеството на и утвърждаване на пазарните позиции на мебели „Димов“ чрез въвеждане на система за управление на качеството“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТД по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-007-C0001 на "Мебели Димов" ООД, за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 броя машини за мебелната промишленост".

Валидна до (вкл.) - 16.06.2014 г.

Изтегли от тук...