Projects

 

През 2012 г. „Мебели Димов“ ООД успешно въведе система за управление на качеството ISO 9001:2008, за да гарантира на своите клиенти и партньори по-добри продукти и обслужване, чрез подобряване на контрола върху технологичните процеси и ефективността на производствената дейност. Сертификатът беше подновен през 2015 г. за срок от още 3 години.

 

Проект BG161PO003-2.1.08-0217 „Повишаване качеството на и утвърждаване на пазарните позиции на мебели „Димов“ чрез въвеждане на система за управление на качеството“ се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Избрания консултант по проекта „Интер Консулт Нова“ ЕООД, успешно разработи и внедри системата за управление на качеството ISO 9001:2008. Консултантската дейност включваше диагностика на процесите в организацията, разработване на документацията на системата, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, внедряване на документацията, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството.

 

„Европейска сертификация България“ ЕООД извърши сертифициране на внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008. Обхватът на услугите включваше следните дейности: одит за адекватност на документацията на системата и одит за съответствие с ISO 9001:2008 на системата за управление на „Мебели Димов” ООД на място.

 

Придобиването на Сертификат по качеството гарантира постигането на общата цел на проекта за повишаване на конкурентоспособността на „Мебели Димов“, подобряване на имиджа и разширяване на пазарния дял на дружеството. В резултат от изпълнението на проекта значително се повиши качеството на продуктите, постигнахме цялостно повишаване на ефективността в оперативната ни дейност, подобрихме обслужването на клиентите ни и затвърдихме доверието в нас.