fbpx
  • 0893 375 029
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “МЕБЕЛИ ДИМОВ” ООД

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ mebelidimov.com

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „МЕБЕЛИ ДИМОВ“  информационни услуги и ресурси посредством уебсайтът mebelidimov.com („Общите условия”) и урежда отношенията между „МЕБЕЛИ ДИМОВ“ ООД  и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайтове информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Уебсайтът на МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД” е уебсайтът  https://mebelidimov.com/, посредством които на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.2. „МЕБЕЛИ ДИМОВ” ООД (наричано по-долу МЕБЕЛИ ДИМОВ) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 118546552, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Тутракан 4.

1.3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните чрез уебсайта  информационни услуги и ресурси.

1.4. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който е разположен на уебсайта.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.7. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

1.8. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.9. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.10. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. „МЕБЕЛИ ДИМОВ“  чрез Уебсайта си предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

  • Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, снимки и др., публикувани в Уебсайта;
  • Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта;
  • Услуги, свързани с намиране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на търговски представители в различни градове на България.
  • Други услуги, които МЕБЕЛИ ДИМОВ развива и обогатява.

2.2. МЕББЕЛИ ДИМОВ предоставя безвъзмездно за ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

  • текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от МЕБЕЛИ ДИМОВ и/или неговите партньори;
  • услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтовете или в глобалната Интернет мрежа;
  • други ресурси, достъпни за нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

2.3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта. МЕБЕЛИ ДИМОВ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.4. МЕБЕЛИ ДИМОВ има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.5. Информацията на УЕБСАЙТА на МЕБЕЛИ ДИМОВ се предоставят „във вида, в който е” и МЕБЕЛИ ДИМОВ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др.

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта, като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 2.1. и 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес ------------------- по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3. Потребителят има възможност за директен контакт с МЕБЕЛИ ДИМОВ чрез контактната форма, разположени на Уебсайта.

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между МЕБЕЛИ ДИМОВ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.3 или т. 3.5.

4.2. Договорът има действие за всички ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта на МЕБЕЛИ ДИМОВ.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите и информацията в Уебсайта, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от МЕБЕЛИ ДИМОВ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

5.2. МЕБЕЛИ ДИМОВ довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от МЕБЕЛИ ДИМОВ  услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от МЕБЕЛИ ДИМОВ за всеки отделен вид Услуга.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, при ползване на нормалната функционалност на сайта.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайта съдържание за каквито и да било търговски цели без изрично да информира и получи разрешение за това от МЕБЕЛИ ДИМОВ.

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да се придържа към условията, определени от МЕБЕЛИ ДИМОВ, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от МЕБЕЛИ ДИМОВ и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на информацията в сайта.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от МЕБЕЛИ ДИМОВ Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

г. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

д. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;

е. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

ж. които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;

з. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

и. нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

й. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;

к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

л. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

м. с големина на файла над определените на всеки от Уебсайтовете максимални размери.

6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от МЕБЕЛИ ДИМОВ Услуги:

а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

в. да уведомява незабавно МЕБЕЛИ ДИМОВ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

г. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

д. да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

е. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни).

6.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Нет Инфо Услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕБЕЛИ ДИМОВ

7.1. МЕБЕЛИ ДИМОВ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

7.2. МЕБЕЛИ ДИМОВ има правото да използва Уебсайта за маркетингови и рекламни цели, както и за анализ на потребителското поведение.

7.3. МЕБЕЛИ ДИМОВ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, снимки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на МЕБЕЛИ ДИМОВ и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на МЕБЕЛИ ДИМОВ и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е МЕБЕЛИ ДИМОВ, негов партньор или трето лице.

8.3. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на МЕБЕЛИ ДИМОВ и/или неговите партньори за съответния вид използване.

8.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът му до Потребителско съдържание, е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до МЕБЕЛИ ДИМОВ.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) преустановяване на дейността на МЕБЕЛИ ДИМОВ или прекратяване на поддържането на Уебсайта;

б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;

в) други предвидени в закона случаи.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайт и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

10.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са приети и публикувани на 25. 05. 2018 г.